Nghị quyết số 85/2019/QH14 của Quốc hội : Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Tác giả bài viết: http://svec.org.vn/uploads/tai-nguyen/2019_12/85.signed_01.pdf

Nguồn tin: SVEC