Quyết định số 1443/QĐ-TTg ngày 31/10/ 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thực hiện chức năng nhiệm vụ về "Tổ chức hoạt động tư vấn quy hoạch phát triển cho các tỉnh, các ngành ở Nam Bộ", Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam phối hợp với UBND tỉnh Trà Vinh lập "Điều chỉnh QH tổng thể phát triển KT-XH tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định sô 1443/QĐ-TTg ngày 31/10/ 2018. Dự án do ThS. Bùi Duy Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm làm chủ nhiệm.