Quyết định số 1496/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang đến năm 2020

Thực hiện chức năng nhiệm vụ về "Tổ chức hoạt động tư vấn quy hoạch phát triển cho các tỉnh, các ngành ở Nam Bộ", Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang xây dựng "Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang đến năm 2020" và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-TTg năm 2013.

Tác giả bài viết: http://svec.org.vn/uploads/laws/1496.pdf