Dự án: "Quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long"

Dự án tiền thân của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam

Tác giả bài viết: http://svec.org.vn/uploads/tu-van/2019_07/du-an-qhttdbscl.pdf