Quyết định 2907/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020

Thực hiện chức năng nhiệm vụ về "Tổ chức hoạt động tư vấn quy hoạch phát triển cho các tỉnh, các ngành ở Nam Bộ", Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước xây dựng "Quy hoạch Phát triển nhân lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020" và đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 2907/QĐ-UBND năm 2011.