Quyết định số 1217/QĐ-UBND về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bình Long đến năm 2020

Thực hiện chức năng nhiệm vụ về "Tổ chức hoạt động tư vấn quy hoạch phát triển cho các tỉnh, các ngành ở Nam Bộ", Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam đã phối hợp với UBND thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước xây dựng "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bình Long đến năm 2020" và đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 1217/QĐ-UBND năm 2011.

Tác giả bài viết: http://svec.org.vn/uploads/laws/thi-xa-binh-long-binh-phuoc.pdf