GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC LIÊN KẾT VÙNG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG CHO VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Ngày 29/6/2018, tại Trường Đại Học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hội thảo khoa học với chủ đề: “Liên kết vùng thúc đẩy sự phát triển kinh tế Đông Nam bộ”
Tại hội thảo này ông Bùi Duy Hoàng (PGĐ trung tâm) đồng tác giả Nguyễn Ngọc Duy Phương đã trình bày bài tham luận “Giải Pháp Chiến Lược Liên Kết Vùng Thúc Đẩy Phát Triển Kinh Tế Bền Vững Cho Vùng Đông Nam Bộ”
Chi tiết: Tải về