Về SVEC
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNGChức năng nhiệm vụ

Theo Quyết định số 1672/QĐ-BKH năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam và Quyết định số 1841/QĐ-BKH năm 2012, Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam thuộc Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư có chức năng, nhiệm vụ như sau:
 
Trung  tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam có chức năng đầu mối nghiên cứu về chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng ở Nam bộ, đầu mối đào tạo và các hoạt động khác của Viện Chiến lược phát triển ở phía Nam; tổ chức hoạt động tư vấn về chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh ở Nam bộ.

Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam có các nhiệm vụ sau:

1. Theo dõi việc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh ở Nam Bộ;

2. Đầu mối tổ chức nghiên cứu và đề xuất về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng ở Nam Bộ;

3. Xây dựng hệ thống thông tin về vùng Nam bộ phục vụ nghiên cứu chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

4. Đầu mối tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo nghiệp vụ quy hoạch cho các tỉnh ở Nam Bộ;

5. Tổ chức hoạt động tư vấn quy hoạch phát triển cho các tỉnh, các ngành ở Nam Bộ;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển giao.