Tỉnh Đắk Nông xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch với mục tiêu huy động hiệu quả các tiềm năng để phát triển nhanh và bền vững

Thứ ba - 26/05/2020 06:14
(MPI) - So với các địa phương trong khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông vẫn còn một số khó khăn, thách thức nhất định và cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa để thực hiện các mục tiêu đề ra. Do vậy, xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch trong thời gian tới có ý nghĩa quan trọng, đưa ra khung đề xuất về chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, đặc biệt là các nội dung về an sinh xã hội, quốc phòng an ninh.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại phiên họp. Ảnh: MPI

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại phiên họp. Ảnh: MPI

Nội dung này được Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định nhấn mạnh tại phiên họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra ngày 21/5/2020.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, theo quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch là bước triển khai đầu tiên, là đề bài ban đầu để giao nhiệm vụ cho cơ quan chủ trì, đơn vị tư vấn, tập trung xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tích hợp tỉnh thời kỳ tới. Đồng thời cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông là cơ quan được giao chủ trì xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch được trình bày tại phiên họp, yêu cầu đặt ra là cần xác định được mức độ phấn đấu phát triển trong thời kỳ quy hoạch đặt trong tương quan trình độ phát triển của khu vực và cả nước, mức độ phát triển cần đảm bảo tính phấn đấu, đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn, phát huy được tiềm năng, lợi thế và phù hợp với huy động nguồn lực trong thời kỳ quy hoạch.

Quan điểm lập quy hoạch là vận dụng đúng đắn, đầy đủ các quy luật khách quan, cơ chế thị trường, đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai.

Mục tiêu của lập quy hoạch là công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp của Tỉnh ứng dụng trong việc hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển. Đây cũng là cơ sở để triển khai kế hoạch đầu tư công, hướng tới phát triển bền vững trên cả ba trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường. Đồng thời là căn cứ cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân tham gia đầu tư, kinh doanh trên địa bàn Tỉnh.

Dư địa tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới của Tỉnh là phát triển nông nghiệp; phát triển công nghiệp luyện nhôm; mở rộng khai thác bô xít, chế biến Alumin; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và thu hút đầu tư phát triển đô thị thông minh.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: MPI

Tham gia phản biện, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hoàng Ngọc Phong cho rằng, Hồ sơ trình thẩm định đầy đủ theo quy định. Cấu trúc Báo cáo thuyết minh thực hiện theo đúng quy định Điều 15 của Luật quy hoạch và Điều 16, 17 của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch, tuy nhiên một số nội dung Báo cáo cần khái quát hơn, đưa ra sự cần thiết lập nhiệm vụ quy hoạch.

Báo cáo rà soát, đánh giá quy hoạch thời kỳ trước mới tập trung đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, thiếu nội dung rà soát, đánh giá về các quy hoạch ngành, lĩnh vực như quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, thủy lợi,…. Đồng thời, thiếu các nội dung đánh giá về chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch, cần tập trung rà soát, đánh giá những rào cản, hạn chế về chính sách cũng như phân bố không gian, phát hiện ra những xung đột trong quy hoạch cũ để làm tiền đề, điều kiện cho nhiệm vụ quy hoạch thời kỳ tới.

Nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ tới đưa ra mục tiêu phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, nhu cầu phát triển văn hóa xã hội phải tạo ra sự hài hòa, hợp lý giữa các tiểu vùng trong Tỉnh, nhu cầu về bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, kiểm soát môi trường, đô thị,… Quan điểm, mục tiêu thể hiện sự tuân thủ theo quy định, phát huy nội lực của Tỉnh, phù hợp với nguồn lực của Tỉnh, có xem xét đến các yếu tố tác động bên ngoài. Nguyên tắc lập quy hoạch tuân thủ nguyên tắc phối hợp, công khai, minh bạch, khoa học, có sự tham gia của cộng đồng. Về niên độ quy hoạch cần điều chỉnh tầm nhìn đến năm 2050 để phù hợp với Luật quy hoạch và Nghị định 37/2019/NĐ-CP.

Chuyên gia Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho rằng, Hồ sơ trình thẩm định được bám sát theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Báo cáo đánh giá đã đề cập đến 2 trọng tâm, 3 đột phá, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân. Báo cáo thuyết minh xây dựng khá toàn diện, làm rõ các căn cứ, điều kiện của Tỉnh. Báo cáo rà soát, đánh giá quy hoạch thời kỳ trước đã nêu được các yêu cầu chung và các quy định của Nghị định 37/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên còn một số nội dung cần hoàn thiện, chỉnh sửa, trong đó bổ sung về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ và phát triển rừng, đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng trình bày bản nhận xét về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và cho biết, hồ sơ trình cơ bản đầy đủ, được thực hiện một cách công phu, khoa học và bám sát các quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch. Đồng thời đề nghị tỉnh Đắk Nông rà soát, bổ sung các văn bản liên quan về căn cứ lập quy hoạch; điều chỉnh lại tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050 để phù hợp với Luật quy hoạch cũng như hệ thống quy hoạch quốc gia đang được thực hiện; bổ sung thêm một số ngành, nghề phù hợp với đặc thù của địa phương.

Các nội dung của nhiệm vụ lập quy hoạch được nêu trong Báo cáo thuyết minh cơ bản phù hợp với quy định tuy nhiên cần thể hiện rõ các khâu đột phá, các ngành, lĩnh vực quan trọng, đóng vai trò là “xương sống” của nền kinh tế tỉnh Đắk Nông.

Về yêu cầu tính khoa học, thực tiễn, độ tin cậy, các phương pháp nghiên cứu, cần đặt ra yêu cầu về cơ sở dữ liệu, hệ thống bản đồ; chủ động phối hợp, cung cấp thông tin trong quá trình lập quy hoạch Tỉnh với các đơn vị lập quy hoạch cấp cao hơn để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông Trần Xuân Hải phát biểu. Ảnh: MPI

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông Trần Xuân Hải cảm ơn các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, thành viên Hội đồng và cho biết, Tỉnh xác định xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch cấp tỉnh thời kỳ tới theo quy định của Luật quy hoạch là nhiệm vụ rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo thực hiện các định hướng, mục tiêu phát triển. Đồng thời cho biết, Đắk Nông là tỉnh thuộc vùng trũng, đặc biệt là “trũng” về nguồn nhân lực, đây cũng là vấn đề khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Trần Xuân Hải khẳng định, với tinh thần cầu thị, lắng nghe, Tỉnh sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến quý báu của các chuyên gia, thành viên Hội đồng, đặc biệt là của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn chỉnh nhiệm vụ lập quy hoạch một cách có hiệu quả nhất, bởi khi xây dựng được nhiệm vụ quy hoạch tỉnh tốt thì mới có cơ sở xây dựng các quy hoạch khác vừa đúng, vừa hiệu quả.

Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được 100% thành viên Hội đồng tham dự thống nhất thông qua với điều kiện có chỉnh sửa, hoàn thiện.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho rằng, nhìn chung các ý kiến nhận xét, đánh giá của các chuyên gia, thành viên Hội đồng đối với nhiệm vụ lập quy hoạch của tỉnh Đắk Nông khá tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Báo cáo thuyết minh của Tỉnh đã thể hiện được định hướng Tỉnh đã lựa chọn, trong đó nhấn mạnh đến vai trò hết sức quan trọng, động lực tăng trưởng và phát triển của Tỉnh là nông nghiệp gắn với thực tế phát triển trong thời gian qua. Tỉnh Đắk Nông có lợi thế phát triển nông nghiệp, du lịch, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, gắn với sản phẩm giá trị. Tuy nhiên, đối với phát triển nông nghiệp cần phải chú ý đến thị trường, sản phẩm đầu ra. Để có thị trường và kết hợp cả phát triển du lịch thì điều quan trọng là phải có giao thông kết nối. Tỉnh có vị trí địa lý tương đối cao tuy nhiên hạ tầng kết nối còn hạn chế, đặc biệt hạ tầng kết nối với các địa phương trong vùng Tây Nguyên cũng như với các địa phương lân cận. Đây cũng là yêu cầu trong quy hoạch không gian và quy hoạch giao thông phải gắn với quy hoạch tỉnh. Do vậy, Tỉnh cần đặc biệt lưu tâm đến giao thông kết nối để rút ngắn thời gian di chuyển từ các vùng phát triển tới tỉnh Đắk Nông, rút ngắn thời gian vận chuyển hiệu quả các sản phẩm của Tỉnh đến các trung tâm, đầu mối, cảng xuất khẩu.

Về phát triển du lịch, cần tận dụng lợi thế của Tỉnh, xu thế phát triển du lịch phải gắn với môi trường. Về công nghiệp, Tỉnh có lợi thế khai thác bô xít, chế biến Alumin nhưng cần phải tính toán được trữ lượng hiện tại và tầm nhìn trong tương lai. Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị tỉnh Đắk Nông nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để sớm hoàn thiện hồ sơ lập nhiệm vụ quy hoạch Tỉnh thời kỳ tới để trình cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Tùng Linh

Nguồn tin: Cổng Thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bài mới
Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3

Hôm nayHôm nay : 330

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8713

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3857074